ETICKÝ KODEX SKUPINY ŠKODA AUTO, SE KTERÝM SE MY, AUTO BREJLA, MAXIMÁLNĚ ZTOTOŽŇUJEME:


Společnost ŠKODA AUTO je jedním z nejdéle působících výrobců automobilů na světě. Byla založena v roce 1895 v průkopnické době motorismu. Od roku 1991 je ŠKODA AUTO součástí koncernu Volkswagen a své aktivity rozvíjí v České republice ve třech závodech a také na řadě dalších míst po celém světě. My, společnost ŠKODA AUTO a.s., jako součást koncernu Volkswagen, se hlásíme k dále uvedeným zásadám chování, jejichž přijetím činíme další důsledný krok k uplatnění své globální a lokální odpovědnosti. Zásady chování jsou platné pro všechny zaměstnance společnosti ŠKODA AUTO. Zásady chování nastavují klíčové principy, které tvoří základy naší firemní kultury a jsou nedílnou součástí naší každodenní práce. Pověst společnosti ŠKODA AUTO a  celého koncernu Volkswagen je do velké míry ovlivněna způsobem jednání, činy a  chováním každého zaměstnance. Nevhodné chování jediného zaměstnance může závažným způsobem poškodit celou společnost v podobě ztráty její dobré pověsti a vzniku právních či peněžních rizik. Naše nové zásady chování (Etický kodex) poskytují všem zaměstnancům návod, který shrnuje podstatné základní principy chování a hodnoty a podporuje je při zvládání právních a etických výzev v každodenní práci. Tyto zásady chování představují závazný soubor pravidel, který platí pro všechny zaměstnance a členy orgánů společnosti a za jejichž dodržování je odpovědný každý jednotlivec. Jako společnost ŠKODA AUTO se ztotožňujeme s férovým a čestným jednáním v souladu s těmito pravidly a zavazujeme se k dodržování obsahu dále uvedených zásad chování. Žádáme každého zaměstnance společnosti ŠKODA AUTO bez ohledu na pracovní pozici či zařazení, aby se podrobně seznámil s novými zásadami chování a použil je jako základní východisko při rozhodování v etických a právních otázkách v každodenní práci. 

Úspěch našeho podniku rozhodující měrou závisí na tom, že se my všichni, tj. představenstvo, vedoucí a jeden každý zaměstnanec, chováme poctivě, charakterně a eticky správně. To také znamená, že interně a externě podáváme informace a komunikujeme pravdivě, komplexně a včas. Naším společným cílem je převzít odpovědnost za náš podnik a chránit přitom dobrou pověst našich koncernových značek. Řídíce se principem trvalé udržitelnosti jsme si vědomi odpovědnosti za ekonomické, sociální a ekologické dopady našeho jednání. K tomu patří i skutečnost, že my všichni kdykoli a všude respektujeme a dodržujeme pravidla platná v podniku. Členové našich představenstev a naši vedoucí zaměstnanci přitom plní zvláštní a odpovědnou úlohu. Mají funkci vzoru a musejí předcházet nesprávnému chování v podniku, chránit své zaměstnance a reprezentovat podnik na základě morálních zásad dovnitř i navenek. Tyto zásady chování (Etický kodex) nám pomohou tím, že upozorní na možné oblasti rizik a konfliktů a jejich význam pro náš podnik a vysvětlí je na základě modelových příkladů. 

Tento etický kodex je rozčleněn do tří základních částí: 

 • Naše odpovědnost jako člena společnosti 
 • Naše odpovědnost jako obchodního partnera 
 • Naše odpovědnost na pracovišti 

Etický kodex nám slouží jako závazný návod v každodenní práci. Doplňují jej interní směrnice a pravidla a pracovní smlouvy. Mimoto samozřejmě dodržujeme národní a mezinárodní zákonné předpisy. To také znamená, že se nepodílíme na aktivitách založených na podvodu, porušování povinností při správě cizího majetku, vydírání, krádeži, zpronevěře nebo jiného vědomě spáchaného trestného činu proti majetku našich zákazníků nebo třetích osob. Nerespektování etického kodexu může vést ke značným škodám, a to nikoli pouze pro náš podnik, nýbrž i pro nás jako zaměstnance, jakož i pro naše obchodní partnery a další zainteresované osoby. Etický kodex je proto závazný pro nás všechny, nezávisle na tom, zda v podniku působíme jako zaměstnanci, vedoucí nebo členové představenstva. Porušení etického kodexu netolerujeme. Ten, kdo poruší etický kodex, musí počítat s přiměřenými důsledky, které – podle závažnosti porušení – mohou sahat od pracovněprávních opatření přes občanskoprávní nároky na náhradu škody až po trestněprávní sankce. Aby k tomu nedošlo, je na zodpovědnosti každého z nás, aby se seznámil s etickým kodexem, začlenil jej do svého jednání a přihlížel k němu při rozhodování. Ve sporných případech si vyžádáme kompetentní radu. 

NAŠE ODPOVĚDNOST JAKO ČLENA SPOLEČNOSTI 

Z naší společenské odpovědnosti vyplývá samozřejmé respektování a dodržování zákonů. Při veškerém rozhodování v podniku jsme povinni respektovat právní řád, v jehož rámci jednáme. Každý zaměstnanec koncernu Volkswagen si musí být vědom i své společenské odpovědnosti, zejména lidského blaha a životního prostředí, a musí pečovat o to, aby náš podnik přispíval svým dílem k trvale udržitelnému rozvoji. Konkrétně ze společenské odpovědnosti koncernu Volkswagen vyplývají tyto zásady:

 

LIDSKÁ PRÁVA 

 • Kontext 

Všeobecná deklarace lidských práv přijatá Organizací spojených národů a Evropská konvence na ochranu lidských práv a základních svobod uvádějí, jaké požadavky a očekávání má mezinárodní společenství stran, pokud jde o respektování a dodržování lidských práv. 

 • Naše zásada 

Po celém světě respektujeme, chráníme a podporujeme platné předpisy na ochranu lidských práv a práv dětí (dále jen „lidská práva“) jako fundamentální a obecně platné požadavky. Odmítáme jakékoli využívání dětské, nucené a povinné práce i jakoukoli formu moderního otroctví a obchodování s lidmi. To platí nejen pro spolupráci uvnitř našeho podniku, nýbrž samozřejmě i pro chování našich obchodních partnerů a naše chování vůči nim. 

 • Můj příspěvek 

I já jako zaměstnanec mohu přispět k dodržování lidských práv. Respektuji lidská práva jako fundamentální zásadu a jsem ostražitý vůči porušování lidských práv, které se odehrává v mém okolí. Zaznamenám-li ve svém pracovním prostředí indicie o porušování lidských práv, zajistím, aby tomuto porušování bylo zabráněno nebo aby bylo znemožněno. Pokud to bude nutné, informuji o tom svého nadřízeného nebo kontaktní partnery. 

 • Příklad 

Máte odpovědnost za nákup určitého zboží. Pokud získáte indicie, že ve výrobě u dodavatele jsou zaměstnávány děti nebo že zaměstnanci musejí pracovat za nehumánních podmínek (např. jsou vystaveni zdravotním rizikům), zahajte nezbytné kroky a informujte svého nadřízeného a příslušné útvary odpovědné za trvalou udržitelnost v dodavatelských vztazích. Náš podnik musí podrobněji prověřit vztahy s tímto obchodním partnerem a případně je ukončit. 


ROVNOST ŠANCÍ A ROVNÉ ZACHÁZENÍ

 •  Kontext 

Rovnost šancí a rovné zacházení jsou důležitými pilíři spravedlivého, bezpředsudečného a otevřeného přístupu. Koncern Volkswagen podporuje slušné a partnerské soužití, rozmanitost a toleranci. Jen tak se nám totiž podaří dosahovat maximální produktivity, konkurenceschopnosti, inovativnosti, kreativity a efektivity. 

 • Naše zásada 

Všem poskytujeme stejné šance. Nikoho nediskriminujeme a nestrpíme jakoukoli diskriminaci na základě etnické či národnostní příslušnosti, pohlaví, vyznání, světového názoru, věku, postižení, sexuální orientace, barvy pleti, politických postojů, sociálního původu či ostatních zákonem chráněných znaků. Praktikujeme rozmanitost, aktivně se zasazujeme za inkluzi a vytváříme prostředí, které podporuje individualitu každého jednotlivce v zájmu podniku. Naši zaměstnanci jsou zásadně vybíráni, přijímáni a podporováni na základě své kvalifikace a svých schopností. 

 • Můj příspěvek 

Respektuji zásady rovnosti šancí a rovného zacházení a vedu lidi ve svém okolí ke stejnému jednání. Zpozoruji-li porušování principů rovnosti šancí a rovného zacházení (např. formou znevýhodňování, obtěžování a šikany), upozorním dotyčné osoby na jejich nesprávné chování. Pokud bych dění nemohl přímo ovlivnit, ohlásím incident personálnímu útvaru nebo se obrátím na kontaktní partnery uvedené v kapitole 7. 

 • Příklad 

Od spřáteleného kolegy se dovíte, že v jeho útvaru byl odmítnut uchazeč na základě barvy pleti, ačkoli byl nejvhodnějším kandidátem pro vypsané místo. Pomozte s objasněním případu tím, že případ nahlásíte příslušnému personálnímu útvaru, aby mohly být zahájeny adekvátní kroky. 


SHODNOST A BEZPEČNOST VÝROBKU

 • Kontext 

S našimi výrobky a službami přicházejí denně do styku nesčetní lidé. Koncern Volkswagen nese odpovědnost za to, aby byla v nejvyšší možné míře vyloučena rizika a nevýhody vyplývající ze zacházení s těmito produkty a službami pro zdraví, bezpečnost, životní prostředí a majetek našich zákazníků či třetích osob. 

 • Naše zásada 

Je proto nikoli pouze zákonnou povinností, nýbrž i naší ambicí dodržovat zákonné a úřední předpisy, jakož i interní standardy platné pro naše výrobky. Naše výrobky odpovídají aktuálnímu stavu techniky a jsou vyvíjeny v souladu se zákonnými požadavky. Zajišťujeme to soustavně a systematicky prostřednictvím procesů a struktur stejně jako sledováním vozů v reálu. V tom nečiníme kompromisy. Staráme se o to, aby v případě možných odchylek mohla být včas přijata vhodná opatření. 

 • Můj příspěvek 

Zjistím-li nebo mám-li pochyby, že z našich výrobků mohou vycházet rizika nebo že naše výrobky nesplňují předpisy, zakročím proti tomu. Nahlásím případ svému nadřízenému a příslušným útvarům v podniku, například osobě, která je v mé oblasti odpovědná za bezpečnost výrobku. 

 • Příklad 

Zákazník oznámí problémy s technikou svého vozu. Vy si ale nejste jist, zda příčina spočívá v chybné obsluze ze strany zákazníka, nebo ve vadě výrobku či konstrukční vadě. Nenechávejte si věc pro sebe. Musí být zajištěno, aby byl odstraněn problém, za který náš podnik odpovídá. Také chybná obsluha ze strany zákazníka může vyžadovat reakci podniku (např. změna návodů k obsluze nebo školení pro uživatele). 


OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

 • Kontext 

Koncern Volkswagen na celém světě vyvíjí, vyrábí a prodává automobily, služby a řešení mobility. Ambicí našeho podniku je být globálním poskytovatelem trvale udržitelné individuální mobility. Náš podnik si přitom je vědom své zvláštní odpovědnosti za životní prostředí. 

 • Naše zásada 

Jako podnik neseme odpovědnost za ekologičnost a trvalou udržitelnost našich produktů, lokalit a služeb. Sázíme na ekologické, pokrokové a efektivní technologie a zavádíme je po celý životní cyklus našich produktů. Už ve vývoji a ve výrobě dbáme na šetrné zacházení s přírodními zdroji, soustavné snižování dopadů na životní prostředí a dodržování zákonů a pravidel na ochranu životního prostředí. Kromě toho neustále znovu vyhodnocujeme vliv výrobků a výrobních postupů na životní prostředí a v případě nutnosti je optimalizujeme. Jsme odpovědným členem společnosti a partnerem politiky. S oběma vyhledáváme dialog o budoucích koncepcích mobility a o koncipování ekologicky udržitelného rozvoje. 

 • Můj příspěvek 

V rámci své činnosti přihlížím k záležitostem ochrany životního prostředí a nakládám se zdroji a energií účelně a úsporně. Starám se, aby mé aktivity měly co možná nejmenší negativní vliv na životní prostředí a aby byly v souladu se zákony a pravidly na ochranu životního prostředí. 

 • Příklad 

Povšimnete si, že z nádrže uniká větší množství chemikálií a vsakuje se do půdy. Informujte okamžitě příslušného zaměstnance a upozorněte jej na problém. Nespoléhejte se, že záležitost nahlásí někdo jiný. 


DARY, SPONZORING A DOBROČINNOST

 • Kontext 

Koncern Volkswagen poskytuje dary (to znamená dobrovolné příspěvky bez protiplnění) a sponzorské příspěvky (to znamená příspěvky na základě smluvně sjednaného protiplnění) s cílem pozitivně utvářet naše dobré jméno a vnímání ze strany veřejnosti. Aby se zabránilo střetům zájmů a aby bylo zajištěno jednotné jednání uvnitř podniku, jsou dary a sponzorské aktivity přípustné pouze v rámci příslušného právního řádu a v souladu s aktuálními interními ustanoveními značek a společností koncernu Volkswagen. 

 • Naše zásada 

Poskytujeme peněžité a věcné dary pro tyto oblasti: věda a výzkum, odborné vzdělávání, charitativní účely, sport, kultura, církve a církevní instituce. Krom toho jsou dary poskytovány pouze zařízením, která jsou uznána jako obecně prospěšná nebo jsou díky zvláštním normám oprávněna k přijímání darů. Dary a sponzorské příspěvky jsou u nás poskytovány pouze v rámci transparentního schvalovacího procesu. 

 • Můj příspěvek 

Považuji-li nějaký subjekt za hodný sponzorování, obrátím se předem na útvary, které jsou k tomu v podniku příslušné (např. útvary komunikace, vnějších vztahů a marketingu). Dary jsou poskytovány transparentně, což znamená, že účel, příjemce daru a potvrzení příjemce daru jsou dokumentovány a že jsou dodatečně ověřitelné. Dodržuji interní procesy a nedávám podnět k darům, které by mohly poškodit dobré jméno našeho podniku. 

 • Příklad 

Politik v místě závodu vás jako úspěšného zaměstnance Volkswagenu požádá o finanční dar podniku na volební kampaň. Žádost odmítněte. Dary smějí být poskytovány pouze po provedení plánovaného schvalovacího řízení. V tomto konkrétním případě nelze dar schválit, protože interní pravidla vylučují poskytování darů stranám a k nim přidruženým institucím či politikům. 


KOMUNIKACE A MARKETING

 • Kontext 

Koncern Volkswagen klade důraz na jasnou a otevřenou komunikaci se zaměstnanci, obchodními partnery, akcionáři a investory, tiskem a dalšími zainteresovanými osobami vedenou poctivým a legálním způsobem. Každý z našich zaměstnanců je odpovědný za dodržování interních pravidel při komunikaci, aby bylo zajištěno jednotné a konzistentní vystupování koncernu navenek. Každý náš zaměstnanec přitom respektuje výkony svých partnerů v jednání a dbá na jejich profesní a osobní pověst. 

 • Naše zásada 

Abychom získali důvěru zákazníků, kapitálových investorů a dalších zainteresovaných osob, dbáme na jednotnou a jasnou komunikaci. Plánovaná komunikační a marketingová opatření před jejich přislíbením a provedením odsouhlasíme s příslušným odborným útvarem. 

 • Můj příspěvek 

Za podnik nepodávám na veřejnosti žádná stanoviska a v případě dotazů stále vždy odkáži na útvar komunikace. Vyjadřuji-li se na veřejných, odborných či kulturních akcích a na Internetu, dám jednoznačně najevo, že se jedná pouze o můj osobní názor. O správném chování na sociálních sítích se informuji v podnikové rukověti chování na sociálních médiích. 

 • Příklad 

Na Internetu uvidíte komentář, ve kterém někdo kritizuje výrobní metody v Asii. Vy přitom víte, že údaje jsou zcela neopodstatněné. I když cítíte nutkání ihned korigovat nepravdivé tvrzení, kontaktujte odborný útvar, protože ten může na takovýto komentář reagovat komplexně a přiměřeně. 


HÁJENÍ POLITICKÝCH ZÁJMŮ 

 • Kontext 

Politika a legislativa ovlivňují rámcové podmínky chování ekonomických subjektů. Také koncern Volkswagen svou účastí v hospodářském styku ovlivňuje společnost a může v rámci hájení politických zájmů (lobbing) cíleně vnášet postoje podniku do rozhodovacích procesů (např. v případě legislativních záměrů). 

 • Naše zásada 

Lobbing provádíme centrálně a v souladu se zásadami otevřenosti, zpětné vysledovatelnosti a odpovědnosti. Neutralita v přístupu k politickým stranám a zájmovým uskupením je pro nás samozřejmostí. Nekalé ovlivňování politiky a legislativy není dovoleno. 

 • Můj příspěvek 

Nesnažím se jménem podniku ovlivňovat politické rozhodování, nejsem-li k tomu zmocněn. Jsem-li k tomu zmocněn, držím se při plnění svých úkolů příslušných interních norem. 

 • Příklad 

Váš známý je poslancem. Víte, že se v parlamentu momentálně projednává návrh zákona důležitý pro koncern Volkswagen. Uvažujete o tom, že budete svého známého kontaktovat, abyste mu vysvětlil zájmy koncernu v souvislosti s tímto legislativním záměrem. Svého známého v souvislosti s tímto tématem neoslovujte. Lobbing se v podniku provádí pouze v rámci centrální koordinace, otevřeně a transparentně. Správným kontaktním partnerem pro takováto lobbistická opatření je útvar vnějších vztahů.


NAŠE ODPOVĚDNOST JAKO OBCHODNÍHO PARTNERA 

Morální zásadovost, transparentnost a poctivost jsou rozhodující pro dosažení věrohodnosti a důvěry. Koncern Volkswagen proto klade zvláštní důraz na důslednou aplikaci rámcových zákonných podmínek, vnitrokoncernových směrnic a firemních hodnot a na srozumitelné seznamování s nimi. K tomu patří i skutečnost, že své produkty a služby prodáváme výlučně prostřednictvím svých autorizovaných distribučních kanálů. Konkrétně vyplývají z odpovědnosti koncernu Volkswagen jako obchodního partnera tyto zásady: 

STŘETY ZÁJMŮ

 • Kontext 

Potenciální střet zájmů je dán tehdy, kolidují-li nebo mohou-li kolidovat soukromé zájmy některého z našich zaměstnanců se zájmy koncernu Volkswagen. Takovýto střet zájmů může vyplynout zejména z vedlejší činnosti. Klade-li zaměstnanec své osobní zájmy nad zájmy podniku, může to podnik poškodit. 

 • Naše zásada 

Respektujeme osobní zájmy a soukromý život našich zaměstnanců. Klademe ale důraz na předcházení střetům mezi soukromými a firemními zájmy nebo i pouhému zdání takovýchto střetů. Rozhodnutí přijímáme výlučně na základě objektivních kritérií a nenecháváme se ovlivnit osobními zájmy a vztahy. 

 • Můj příspěvek 

Předcházím i pouhému zdání střetu zájmů a o jakémkoli možném nebo skutečném střetu zájmů vyrozumím svého nadřízeného a příslušnou personalistiku. Společně hledáme řešení, které nepoškodí zájmy podniku. 

 • Příklad 

Vedoucí vás požádá, abyste prověřil nabídky několika dodavatelů plastových dílů. Zjistíte, že jedna z nejvýhodnějších nabídek pochází od firmy vašeho dobrého přítele. Informujte svého nadřízeného o situaci a stáhněte se z rozhodovacího procesu, aby se předešlo jakémukoli zdání střetu zájmů. 


DARY, POHOŠTĚNÍ A POZVÁNÍ

 • Kontext 

Pozornosti v podobě darů, pohoštění a pozvání jsou v obchodních vztazích velmi rozšířené. Pokud se tyto pozornosti drží v přiměřeném rámci a neporušují interní či dokonce zákonné normy, není třeba mít proti nim námitky. Překročí-li ale takové pozornosti tento rámec a jsou-li využívány k ovlivňování třetích osob, může to být trestné. 

 • Naše zásada 

Interními směrnicemi pro nakládání s dary, pohoštěním a pozváními na akce určujeme, jaké pozornosti jsou přiměřené a na jaké konkrétní kroky je při přijímání a poskytování pozorností třeba dbát. 

 • Můj příspěvek 

Seznámím se se směrnicemi pro nakládání s dary, pohoštěním a pozváními a striktně je dodržuji. V této souvislosti prověřím, zda mé chování představuje nebo může představovat střet zájmů. 

 • Příklad 

Zaměstnanec, který pracuje u dodavatele koncernu Volkswagen, vám k narozeninám věnuje drahý dárek. I když si myslíte, že obchodní vztahy přijetím daru nejsou ovlivněny, neměla by hodnota daru překročit hranici stanovenou v platných interních směrnicích. Máte-li pochyby, dar nepřijímejte. Pokud byste měl obavy, že by odmítnutí daru mohlo být vyloženo nesprávně, kontaktujte svého nadřízeného a odsouhlaste s ním řešení. Dar případně odevzdejte příslušnému podnikovému útvaru. Předání bude pro vaši osobní ochranu zdokumentováno. 

ZÁKAZ KORUPCE

 • Kontext 

Korupce je závažným problémem v hospodářském styku. Vede k rozhodování z jiných než objektivních důvodů, brání pokroku a inovacím, zkresluje hospodářskou soutěž a škodí společnosti. Korupce je zakázána. Může mít za následek pokuty pro koncern Volkswagen a trestněprávní sankce pro dotyčné zaměstnance. Naše zásada Kvalita poskytovaných produktů a služeb je klíčem k úspěchu našeho podniku. Korupci netolerujeme. Obchodním partnerům, zákazníkům či dalším externím subjektům poskytujeme pozornosti pouze v souladu s právně přípustnými rámcovými podmínkami a stanovenými požadavky. 

 • Můj příspěvek 

Nikdy nepodplácím druhé a sám nikdy nepřijmu úplatek, ať přímo, nebo nepřímo. Informuji se na vlastní odpovědnost o interních normách dříve, než poskytnu nebo přijmu dary, vyslovím nebo přijmu pozvání a nabídnu nebo přijmu pohoštění. Získám-li indicie o korupci, oznámím to bez zbytečného odkladu jednomu z kontaktních partnerů uvedených v kapitole 7. 

 • Příklad 

V podniku koncernu Volkswagen odpovídáte za prodej a chtěl byste překonat svůj letošní cíl tržeb. Připravujete nabídku pro výběrové řízení na velkou zakázku potenciálního zákazníka. Příslušná osoba s rozhodovací pravomocí u zákazníka vám nabídne, že za přiměřenou náhradu výdajů ovlivní zadání zakázky ve prospěch vašeho podniku. To představuje korupční jednání. Informujte bez zbytečného odkladu svého nadřízeného a příslušného pracovníka útvaru compliance. 


STYK S VEŘEJNÝMI ČINITELI A VOLENÝMI ZÁSTUPCI 

 • Kontext 

Ve styku s veřejnými činiteli a volenými zástupci, vládami, státními orgány a ostatními veřejnými institucemi často platí zvláštní právní podmínky, přičemž už jednotlivá jejich porušení mohou mít závažné následky a mohou koncern Volkswagen trvale vyloučit z účasti na veřejných soutěžích. 

 • Naše zásada 

Naše kontakty s veřejnými činiteli a volenými zástupci se přísně řídí právem a zákonem a příslušnými interními normami pro zamezení střetu zájmů a korupce. Neposkytujeme ani „facilitation payments“, tedy platby veřejným činitelům, abychom urychlili rutinní úřední úkony. 

 • Můj příspěvek 

Jsem si vědom, že ve styku s veřejnými objednateli platí obzvlášť přísná pravidla, a informuji se o nich. Kontaktním partnerem je útvar vnějších vztahů. 

 • Příklad 

Víte, že jistý státní orgán plánuje vypsat veřejnou soutěž na velkou zakázku. Uvažujete, že požádáte pracovníka státního orgánu, kterého už znáte díky dřívějšímu projektu, aby veřejnou soutěž koncipoval tak, aby ji vyhrál koncern Volkswagen. Bezpodmínečně upusťte od svého záměru. Takovéto ovlivňování by bylo ilegální. 


ZÁKAZ PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ A FINANCOVÁNÍ TERORISMU

 • Kontext 

Téměř ve všech státech světa existují zákony proti praní špinavých peněz a financování terorismu. O praní špinavých peněz jde, když peníze či jiné majetkové předměty pocházející přímo či nepřímo z trestné činnosti jsou uváděny do legálního hospodářského oběhu, aby se tak zastřel jejich původ. O financování terorismu se jedná, jsou-li peníze či ostatní prostředky poskytovány na teroristickou trestnou činnost nebo na podporu teroristických sdružení. Odpovědnost za praní špinavých peněz nepředpokládá povědomí zúčastněných o tom, že příslušným právním jednáním či příslušným finančním převodem se perou špinavé peníze. Už nezamýšlené spolupodílení se na praní špinavých peněz může mít pro všechny zúčastněné za následek citelné tresty. 

 • Naše zásada 

Pečlivě prověřujeme identitu zákazníků, obchodních partnerů a dalších externích subjektů, se kterými chceme uzavírat obchody. Naším deklarovaným cílem je udržovat obchodní vztahy pouze se seriózními obchodními partnery, jejichž podnikatelská činnost je v souladu se zákonnými předpisy a jejichž provozní prostředky jsou legitimního původu. Došlé platby bez zbytečného odkladu přiřazujeme odpovídajícím plněním a zaúčtováváme je. Zajišťujeme transparentní a otevřené platební toky. 

Můj příspěvek 

Nečiním žádná opatření, která mohou porušovat domácí či zahraniční předpisy proti praní špinavých peněz. Jsem pozorný a důkladně prověřuji podezřelé jednání zákazníků, obchodních partnerů a dalších třetích osob. Existují-li indicie, které mohou odůvodnit takovéto podezření, obrátím se okamžitě na osobu pověřenou bojem proti praní špinavých peněz nebo na kontaktního partnera uvedeného v kapitole 7. V případě transakcí a smluv dodržuji ve své kompetenční oblasti veškeré použitelné předpisy pro evidenci a účetnictví. 

 • Příklad 

Zákazník koncernu Volkswagen, který zaplatil příliš vysokou částku, požádá, aby vrácení peněz neproběhlo bankovním převodem na jeho původní firemní účet, nýbrž převodem na účet vedený ve Švýcarsku nebo předáním v hotovosti. Takováto žádost musí být vysvětlena. Nepřistupujte beze všeho na návrh, ale dotažte se zákazníka, proč vrácení peněz nemá proběhnout stejnou cestou jako původní platba. Vyžádejte si radu u kontaktních partnerů uvedených v kapitole 7.

 

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ VÝKAZNICTVÍ

 • Kontext 

Pouze na základě řádného účetnictví a správného finančního výkaznictví může koncern Volkswagen získat na veřejnosti a u svých akcionářů a smluvních partnerů důvěru a udržet si ji. Dojde-li k nesrovnalostem, bude to možná mít závažné důsledky pro podnik a také pro odpovědné osoby. 

 • Naše zásada

 Striktně dodržujeme rámcové zákonné podmínky pro řádné účetnictví a finanční výkaznictví. Transparentnost a správnost jsou pro nás nejvyšší prioritou. V tomto smyslu pravidelně informujeme všechny účastníky kapitálového trhu o aktuální finanční situaci a o vývoji emitenta. Včas zveřejňujeme periodické závěrky, které jsou vyhotovovány v souladu s národními a mezinárodními účetními předpisy. 

 • Můj příspěvek 

Organizuji procesy tak, aby veškeré finanční údaje podniku mohly být včas a správně evidovány v účetnictví. V případě otázek týkajících se správné evidence dat se obracím na svého nadřízeného nebo na příslušný finanční útvar. 

 • Příklad 

Naléhavě potřebujete nový pracovní prostředek. Rozpočet vašeho útvaru na běžný finanční rok je už ale vyčerpán. Uvažujete o tom, že zařízení přesto pořídíte a náklady zaúčtujete v příštím finančním roce, až budete zase mít k dispozici rozpočtové prostředky. Od tohoto postupu prosím upusťte. Účtování musí vždy probíhat podle původu nákladů. Nepatřičné zaúčtování může mít závažné důsledky pro podnik a pro jednotlivého zaměstnance. 


DANĚ A CLA

 • Kontext 

Z důvodu našich celosvětových aktivit a při získávání nových trhů musejí být dodržována nejrůznější pravidla mezinárodního ekonomického, daňového a celního práva. Respektování daňověprávních a celněprávních předpisů vytváří důvěru u zákazníků, finančních orgánů a veřejnosti. Dojde-li k nesrovnalostem, může to koncernu Volkswagen způsobit značnou finanční újmu a závažné poškození dobrého jména a také odpovědný zaměstnanec musí počítat s negativními důsledky. 

 • Naše zásada 

Jsme si vědomi své společenské odpovědnosti při plnění daňových a celních povinností a výslovně se hlásíme k dodržování národních a mezinárodních právních předpisů. 5 NAŠE ODPOVĚDNOST JAKO OBCHODNÍHO PARTNERA 

 • Můj příspěvek

 Koncipuji interní struktury a procesy tak, aby daně a cla, která mají hradit jednotlivé koncernové společnosti, byly stanoveny, zaevidovány ve výkaznictví a příslušným finančním orgánům uhrazeny v úplnosti, správně a včas. Zjistím-li ve svém pracovním prostředí indicie o porušování daňových a celních předpisů, učiním vše, co bude v mých silách, abych tomuto porušování zabránil nebo je znemožnil. Pokud by to nebylo možné, obrátím se na příslušného kontaktního partnera v útvaru daní a cel. 

 • Příklad 

Odpovídáte za evidenci určitých transakcí v rámci závěrek podle obchodního práva, jako jsou režijní náklady (výdaje na údržbu) a výrobní náklady. Jeden z projektů v časném okamžiku překročí určité indikátory stanovené controllingem. Obdržíte z tohoto důvodu pokyn k zaúčtování výdajů na údržbu, ačkoli se nepochybně jedná o investici, a tím i o výrobní náklady, které musejí být aktivovány. Zaúčtování rozhodně proveďte podle zákonných požadavků. Veškeré transakce musejí být v účetnictví evidovány v souladu s předpisy obchodního a daňového práva, protože účetnictví představuje základ pro daňové přiznání. Chyby v účetnictví tak mohou vést k chybným daňovým přiznáním a závažným daňověprávním a celněprávním důsledkům pro podnik a pro odpovědné pracovníky. 


SPRAVEDLIVÁ HOSPODÁŘSKÁ SOUTĚŽ

 • Kontext 

Spravedlivá hospodářská soutěž je chráněna platnými zákony na ochranu hospodářské soutěže a antimonopolními zákony. Dodržování těchto zákonů zaručuje, že na trhu nedojde ke zkreslení hospodářské soutěže – pro blaho všech účastníků trhu. Zakázány jsou zejména dohody a jednání ve vzájemné shodě mezi soutěžiteli, jejichž cílem nebo důsledkem je zamezení hospodářské soutěže nebo její omezení. Nepřípustné je rovněž zneužití dominantního postavení. Takovéto zneužití může být dáno například při rozdílném přístupu k zákazníkům bez objektivního odůvodnění (diskriminace), při odmítání dodávek, při prosazování nepřiměřených nákupních či prodejních cen a podmínek nebo při vázaných obchodech bez objektivního odůvodnění požadovaného dodatečného plnění. Protisoutěžní jednání může nejen značně poškodit dobrou pověst koncernu Volkswagen, ale může mít za následek i citelné pokuty a tresty. 

 • Naše zásada 

Obchodujeme výlučně podle principu výkonnosti a na základě tržního hospodářství a svobodné a nenarušené hospodářské soutěže. Rádi se poměřujeme se svými konkurenty a dodržujeme přitom právo, zákon a etické zásady. S konkurenty, dodavateli či zákazníky neuzavíráme protisoutěžní dohody. Pokud náš podnik má dominantní postavení na trhu, nezneužíváme je. Ve styku se svými autorizovanými distribučními partnery dodržujeme specifické rámcové podmínky antimonopolního práva pro distribuční systémy.

 •  Můj příspěvek 

Při jakémkoli kontaktu s konkurenty dbám na to, aby nebyly přijaty nebo poskytnuty informace, které dovolují činit závěry o současném či budoucím obchodním chování poskytovatele informace. Při rozhovorech nebo při jiném kontaktu s konkurenty se vyhýbám tématům relevantním pro vzájemnou soutěž. Patří k nim mimo jiné ceny, utváření cen, obchodní plánování, stav vývoje nebo dodací lhůty. 

 • Příklad 

Na autosalonu se bavíte s konkurentovým zaměstnancem. Zakrátko si povšimnete, že váš partner v rozhovoru se z vás pokouší vylákat informace o dalším obchodním plánování koncernu Volkswagen. Na oplátku vám váš partner nabídne předání obdobných informací i ze svého podniku. Dejte partnerovi v rozhovoru okamžitě a jednoznačně najevo, že s ním o těchto tématech hovořit nebudete. Takovýto rozhovor by – vedle nedovoleného vyzrazování obchodních tajemství – představoval porušení platných antimonopolních zákonů a zákonů upravujících hospodářskou soutěž a mohl by mít drastické důsledky pro vás osobně a pro náš koncern, jakož i pro vašeho partnera v rozhovoru a jeho podnik. Zdokumentujte tento rozhovor a informujte bez zbytečného odkladu příslušného pracovníka útvaru compliance. 

NÁKUP

 • Kontext 

Koncern Volkswagen je ve své obchodní činnosti smluvně vázán s množstvím dodavatelů a poskytovatelů služeb. Naše zásada Dodavatele a poskytovatele služeb pečlivě vybíráme podle objektivních kritérií. Při nákupu produktů a služeb zapojujeme příslušné útvary nákupu v souladu se zásadami nákupu. 

 • Můj příspěvek 

Neupřednostňuji jednostranně bez objektivních důvodů nějakého dodavatele či poskytovatele služeb a vyhýbám se jakémukoli střetu zájmů. Nenakupuji produkty či služby, aniž bych se předem informoval o trhu a alternativních dodavatelích. Dbám přitom na použitelné zásady nákupu a do nákupního procesu v časné fázi zapojím příslušný útvar nákupu. 

 • Příklad 

Všimnete si, že zaměstnanec koncernu Volkswagen chce zadat zakázku dodavateli, aniž by zapojil příslušný útvar nákupu. Obraťte se na příslušný útvar nákupu nebo na kontaktní partnery uvedené v kapitole 7, aby bylo zajištěno, že se uplatní nabídka, která bude pro koncern ekonomicky nejvýhodnější. 


KONTROLA VÝVOZU

 • Kontext 

Přeshraniční hospodářský styk podléhá v rámci kontroly vývozu zákazům, omezením, výhradám schválení či ostatním dozorovým opatřením. Ustanovení na kontrolu vývozu se vedle zboží týkají i technologií a softwaru. Vedle vlastního vývozu jsou přitom evidovány i dočasné vývozy, kupříkladu převážení předmětů a technických výkresů na pracovních cestách, stejně jako technické přenosy, například pomocí e-mailu nebo cloudu. Nezávisle na způsobu dodání je nadále zásadně zakázáno obchodování s osobami nebo podniky uvedenými na sankčním seznamu. Naše zásada Dbáme na dodržování veškerých předpisů pro dovoz a vývoz zboží, služeb a informací. 

 • Můj příspěvek 

Při rozhodování o dovozu či vývozu produktů a služeb zvláště prověřím, zda toto rozhodnutí eventuálně nepodléhá kontrole vývozu. V případě pochyb si vyžádám radu od útvaru odpovídajícího za celní a mezinárodní ekonomické právo. 

 • Příklad

 Obdržíte poptávku potenciálního zákazníka, který by chtěl koncernu Volkswagen zadat zakázku na dodávku produktů do země, která byla koncernem definována jako země podléhající embargu. Vyjasněte po dohodě s příslušným útvarem, jaká vývozní omezení pro tuto zemi platí (např. embargo Organizace spojených národů), a neuzavírejte do úplného prověření žádné smlouvy zavazující podnik k vývozu do této země.

 

ZÁKAZ INSIDER TRADINGU

 • Kontext 

Zákonné předpisy (v Evropě zejména Nařízení „Prevence zneužívání trhu na finančních trzích“) zakazují využívání či předávání vnitřních informací při obchodování s akciemi, jiných cenných papírů a finančních nástrojů. Totéž platí pro doporučení třetím osobám nebo navádění třetích osob k insider tradingu nebo pro neoprávněné zpřístupnění vnitřních informací. Normy příslušného národního práva mohou stanovit další zákazy. Vnitřní informace jsou přesné informace o okolnostech, které nejsou známy veřejně a které, pokud by byly zveřejněny, by pravděpodobně měly významný dopad na burzovní kurs postiženého cenného papíru, např. akcie Volkswagenu, nebo finančního nástroje. 

 • Naše zásada

 S vnitřními informacemi relevantními pro burzovní kurs zacházíme v souladu s příslušnými ustanoveními o kapitálovém trhu a netolerujeme insider trading. Poznatky o záměrech a operacích relevantních pro obchodování s akciemi či jinými cennými papíry smíme využívat pouze interně podle aktuálně platných vnitropodnikových norem a nesmíme je předávat externím subjektům, včetně rodinných příslušníků (například manželů). 

 • Můj příspěvek 

Nebudu ani provádět insider trading, ani nevyslovím vůči třetím osobám doporučení k takovémuto obchodování a ani k němu třetí osoby nebudu navádět. Nebudu navíc zpřístupňovat vnitřní informace, ledaže se tak děje v souvislosti s běžným výkonem mého zaměstnání při respektování aktuálně platných vnitropodnikových norem. S příslušnými vnitropodnikovými normami se seznámím. Mám-li přístup k vnitřním informacím, nenakupuji a neprodávám cenné papíry či finanční nástroje s využitím vnitřních informací. Týká se to nejen obchodování s akciemi podniků z koncernu Volkswagen, které jsou kótovány na burze, či s příslušnými deriváty, nýbrž zásadně obchodování s jakýmikoli cennými papíry nebo finančními nástroji (tedy např. i cennými papíry či finančními nástroji dodavatelů). 

 • Příklad 

Díky svému působení ve Volkswagenu jste se dověděl, že v nejbližší době bude oznámena koupě nového podniku. Víte, že váš dobrý přítel momentálně zvažuje, že prodá své akcie Volkswagenu. Protože po oznámení uskutečněné koupě kurs akcií Volkswagenu pravděpodobně stoupne, uvažujete o tom, že svého přítele upozorníte, aby s prodejem akcií ještě posečkal. V žádném případě svému příteli nedávejte tip. Protože se v případě neveřejných informací, které vám jsou známy, jedná se o vnitřní informace, nesmíte je za žádných okolností sdílet s jinými osobami. Přímým či nepřímým předáním těchto informací byste se dopustil trestného činu. 


NAŠE ODPOVĚDNOST NA PRACOVIŠTI 

V nejvlastnějším zájmu koncernu Volkswagen je chránit zdraví jednoho každého zaměstnance a zajistit jeho bezpečnost. Ochrana a bezpečnost platí i pro osobní údaje zaměstnanců a zákazníků stejně jako pro specifické podnikové know-how a majetek podniku. Z odpovědnosti na pracovišti vyplývají pro koncern Volkswagen konkrétně tyto zásady: 

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

 • Kontext 

Koncern Volkswagen bere odpovědnost za bezpečnost a zdraví svých zaměstnanců velmi vážně. Zajišťujeme bezpečnost a ochranu zdraví při práci v rámci aktuálně platných celostátních ustanovení a na základě podnikové politiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

 • Naše zásada 

Díky neustálému zlepšování pracovních podmínek a díky rozmanitým preventivním opatřením a opatřením na podporu zdraví zachováváme a podporujeme zdraví, výkonnost a spokojenost našich zaměstnanců s prací. 

 • Můj příspěvek 

Dodržuji předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Nikdy neohrožuji zdraví a bezpečnost svých kolegů či obchodních partnerů. V rámci svých oprávnění činím veškerá přiměřená opatření předepsaná zákonem, aby mé pracoviště stále umožňovalo pracovat bezpečně. Dobrovolným využíváním preventivních opatření a opatření na podporu zdraví aktivně přispívám k udržení a podpoře svého zdraví. 

 • Příklad

 Zjistíte, že jeden ze strojů ve vašem útvaru má zjevně závadu na elektronice. Odstavte stroj viditelně z provozu a vyrozumějte příslušného nadřízeného. Oprava elektrických zařízení vlastními silami není dovolena a může být nebezpečná. 


OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 • Kontext 

V zájmu ochrany soukromí existují pro nakládání s osobními údaji speciální zákonné normy. Shromažďování, ukládání, zpracování a jiné využívání osobních údajů zásadně vyžaduje souhlas dotčené osoby, smluvní úpravu nebo jiný zákonný základ. 

 • Naše zásada 

Chráníme osobní údaje zaměstnanců, bývalých zaměstnanců, zákazníků, dodavatelů a ostatních dotčených osob. Osobní údaje shromažďujeme, zpracováváme, využíváme a ukládáme pouze v souladu se zákonnými požadavky. 

 • Můj příspěvek 

Přihlížím k tomu, že osobní údaje smějí být shromažďovány, ukládány, zpracovávány či jinak využívány pouze se souhlasem dotčené osoby, na základě smluvní úpravy nebo na jiném právním základě. Všechny části systémů pro zpracování údajů musejí být zabezpečeny tak, aby byla zajištěna důvěrnost, integrita, dostupnost, prokazatelnost a odolnost chráněných informací a aby se zabránilo neoprávněnému internímu a externímu využití. V případě pochyb se obrátím na svého nadřízeného nebo na útvar odpovědný za ochranu osobních údajů. 

 • Příklad 

Zorganizoval jste pro koncern Volkswagen seminář s externími účastníky a získal jste v této souvislosti jejich osobní údaje. Kolega z oblasti prodeje vás žádá o předání těchto adres. Nepředávejte tyto údaje bez konzultace se svým nadřízeným nebo osobou odpovědnou za ochranu osobních údajů. Osobní údaje smějí být zásadně použity pouze k tomu účelu, ke kterému byly sděleny. 


BEZPEČNOST A OCHRANA INFORMACÍ, ZNALOSTÍ A DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ 

 • Kontext 

Volkswagen vlastní mezinárodně chráněné patenty a disponuje navíc rozsáhlým provozním a obchodním tajemstvím a technickým know-how. Tyto znalosti jsou základem našeho obchodního úspěchu. Neoprávněné předání takovýchto znalostí může podniku způsobit velmi vysoké škody a pro dotyčného zaměstnance může mít pracovněprávní, občanskoprávní a trestněprávní důsledky. 

 • Naše zásada 

Jsme si vědomi hodnoty našeho podnikového know-how a pečlivě je chráníme. Uznáváme duševní vlastnictví konkurentů, obchodních partnerů a ostatních třetích osob. 

 • Můj příspěvek

 S veškerými informacemi koncernu Volkswagen nakládám pečlivě a nepředávám je neoprávněně dále. Zejména přitom dbám na informace týkající se technického know-how, patentů, provozních a obchodních tajemství. 

 • Příklad 

Podílíte se na vývoji inovativní technologie. Máte své výsledky představit v různých podnikových lokalitách a chcete si pro prezentační účely vzít s sebou laptop, na kterém jsou příslušné materiály uloženy. Máte v úmyslu si tyto materiály cestou letadlem nebo vlakem do jednotlivých lokalit ještě jednou projít. Musíte zajistit, aby se nikdo nedověděl o citlivých informacích, které patří koncernu Volkswagen. V opačném případě může nastat závažné znevýhodnění vůči konkurenci. Nepracujte s informacemi tohoto druhu na místech, na kterých k nim třetí osoby mohou získat přístup nebo se o nich dovědět. 


BEZPEČNOST IT 

 • Kontext

 Informační technologie (IT), popřípadě elektronické zpracování dat (EZD), je neodmyslitelně spjato s každodenní prací v koncernu Volkswagen, skrývají ale mnohá rizika. Patří k nim zejména omezení funkčnosti zpracování dat prostřednictvím škodlivých programů (virů), ztráta dat způsobená programátorskou chybou nebo zneužití dat (např. ze strany hackerů). 

 • Naše zásada 

Dbáme na bezpečnost IT a EZD a dodržujme soubor platných pravidel. 

 • Můj příspěvek 

Seznámím se s platnými pravidly pro bezpečnost IT a budu dodržovat požadavky, které jsou v nich uvedeny. Jsem si vědom, že nešifrovaná výměna dat (např. prostřednictvím e-mailu nebo USB klíčenky) nepředstavuje bezpečný komunikační prostředek. 

 • Příklad 

Jste na cestách a na jednání dostanete USB klíčenku pro předání dokumentu. K výměně dat používejte výlučně nosiče dat či systémy poskytnuté koncernem Volkswagen a jednejte podle pravidel pro klasifikaci informací. Dejte si dokument poslat např. e-mailem. Neotvírejte však nikdy e-maily a jejich přílohy, které vám připadají podezřelé nebo které obdržíte od neznámých osob; tak zabráníte, aby do podnikové sítě pronikl škodlivý software.  

NAKLÁDÁNÍ S PODNIKOVÝM MAJETKEM

 • Kontext 

Hmotný a nehmotný majetek koncernu Volkswagen slouží k podpoře našich zaměstnanců při dosahování obchodních cílů podniku a smí být používán pouze v rámci podnikových norem. 

 • Naše zásada 

Dbáme na hmotný a nehmotný majetek podniku a nepoužíváme jej k mimopracovním účelům. 

 • Můj příspěvek 

Dodržuji podniková pravidla a zacházím s podnikovým majetkem šetrně a pečlivě. 

Příklad

 Váš fotbalový klub plánuje na víkend společný výlet. Trenér se vás ptá, zda byste jako zaměstnanec Volkswagenu mohl sehnat služební vůz z vozového parku. Služební vozy si za tržních podmínek mohou zpravidla najmout i zaměstnanci. Služební vozy nesmějí být bezplatně ani používány k soukromým účelům, ani přenechávány třetím osobám.

V případě potřeby vám interní a externí útvary poskytnou pomoc při používání etického kodexu. Mimoto platí po celém koncernu další dobrovolné závazky a zásady. Jejich přehled naleznete zde: http://www.volkswagenag.com/de/sustainability/policy.html 

ORGÁN PRO ZASTUPOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

Uznáváme základní právo všech zaměstnanců zakládat odbory a orgány pro zastupování zaměstnanců. Hlásíme se k otevřené spolupráci s orgánem pro zastupování zaměstnanců na bázi důvěry, k vedení konstruktivního a kooperativního dialogu a k úsilí o spravedlivé vyrovnávání zájmů. Součástí naší podnikové kultury je profesionální styk se zástupci zaměstnanců, který nepřipouští ani upřednostňování, ani znevýhodňování. Zajištění budoucnosti Volkswagenu a zaměstnanců probíhá v duchu kooperativního zvládání konfliktů a sociálního závazku na základě a s cílem ekonomické a  technologické konkurenceschopnosti. Hospodárnost a  zajištění zaměstnanosti jsou rovnocennými podnikovými cíli. 


POMOC, KONTAKT, SYSTÉM PRO ŘEŠENÍ PODNĚTŮ

Naším prvním kontaktním partnerem v případě dotazů či nejasností ohledně zásad chování je nadřízený nebo zaměstnanci útvaru Personalistiky. Kromě toho se také můžeme obrátit na zástupce zaměstnanců. Každému z nás je v případě dalších dotazů navíc k dispozici tzv. Compliance Officer a následující poradenské místo pro záležitosti compliance: E-mail: compliance@volkswagen.de compliance@skoda-auto.cz Dále můžeme stížnosti nebo upozornění v  rámci platných podnikových norem směřovat na příslušná odborná místa. Pokud ve svém okolí zjistíme možné porušení Zásad chování nebo závažné přestupky proti pravidlům, můžeme je s uvedením jména nebo anonymně nahlásit pomocí systému pro řešení podnětů (Whistleblower System) koncernu Volkswagen. Závažné přestupky výrazně ovlivňují dobrou pověst nebo finanční zájmy koncernu Volkswagen či jeho společností. Pokud budou našim vedoucím pracovníkům počínaje okruhem managementu a výše známy konkrétní informace o závažných porušeních pravidel, jsou tito povinni jít příkladem a příslušné podezření neprodleně nahlásit na příslušných místech. Pokud by vedoucí pracovníci tuto povinnost nesplnili, dopouštějí se sami závažného porušení pravidel, což bude odpovídajícím způsobem stíháno. Hlavním kontaktním místem v naší společnosti pro oznamování závažných porušení pravidel je Oznamovací kancelář Systému pro řešení podnětů. Základ Systému tvoří normalizované a rychlé procesy a důvěrné a profesionální zpracování informací interními experty. V rámci férového a transparentního řízení zajišťuje Systém pro řešení podnětů ochranu naší společnosti, dotčených osob i oznamovatelů. Zneužití našeho Systému pro řešení podnětů není tolerováno. Každý, kdo Systém pro řešení podnětů vědomě zneužije, se sám dopouští závažného porušení pravidel a bude čelit pracovněprávnímu postihu. Rovněž netolerujeme jakýkoliv nátlak nebo jakoukoliv formu diskriminace vůči oznamovateli. I  to představuje závažný přestupek proti pravidlům, na který se vztahuje pracovněprávní postih. Dokud se neprokáže vina dotčené osoby, platí vždy presumpce neviny. S tím také souvisí fakt, že vyšetřování lze zahájit pouze tehdy, pokud existují důkazy na závažné porušení pravidel. Do Systému pro řešení podnětů se dostanete pomocí následujících odkazů: Kontaktní údaje kanceláře pro prošetřování podnětů: Pošta: Aufklärungs-Office, Brieffach 1717, 38436 Wolfsburg Germany 24/7 – Telefonická horká linka: +800 444 46300/+49 5361 946300 E-mail: io@volkswagen.de Online adresa (zde můžete podněty podávat i anonymně): https://www.bkms-system.com/vw Kontaktní údaje – podpora: Governance, Risk & Compliance, tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav E-mail: compliance@skoda-auto.cz