Ochrana oznamovatelů

Shrnující informace


  • Kdo může oznamovat:
     kdokoliv kdo se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozvěděl o protiprávním jednání. Z oznamování jsou vyloučeny osoby dle § 2 odst. 3 písm. c) až g) a j).
  • Co se oznamuje:
     porušení nebo hrozící porušení dle platné a účinné právní úpravy.
  • Jak se oznamuje:
     komunikačním kanálem zajišťujícím důvěrnost poskytnutých informací, ochranu oznamovatele i nahlášené osoby a jejich osobních údajů. Anonymní oznámení nebudou oznámeními podle zákona a na nakládání s nimi se nebudou aplikovat postupy stanovené zákonem.


Co je a jaký je účel ochrany oznamovatelů? 

V roce 2019 byla na úrovni Evropské unie přijata směrnice Evropského parlamentu a Rady EU)2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie. Podle této legislativy je účinná a komplexní ochrana whistleblowerů (oznamovatelů), tedy osob, které oznámí protiprávní jednání v souvislosti s prací, podstatným prvkem boje proti korupci a součástí fungujícího právního státu. Whistlebloweři šetří nejen veřejné i soukromé finanční prostředky, ale mohou rovněž přispět k ochraně veřejného zdraví, zachraňovat životy, pomoci předcházet ekologickým katastrofám atp. Jednotlivé členské státy přijaly v souvislosti se směrnicí své transpoziční zákony, v České republice je to zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů.


Ochrana osob a osobních údajů


V otázce ochrany osobních údajů, jakož i v otázce ochrany oznamovatele a nahlašované osoby se postupuje dle platných právních předpisů a vnitřních předpisů. V případě využití oznamování porušení má oznamovatel právo na zachování důvěrnosti a další ochranu. Oznamovatel musí být ztotožněn.Jak bude s oznámením naloženo


V závislosti na obsahu oznámení pověřená osoba přijme příslušné kroky a o výsledcích jednotlivých oznámení informuje oznamovatele, pokud to bude možné. Zpětná vazba o výsledcích oznámení je poskytována oznamovateli ve lhůtě přiměřené pro vyhodnocení jeho obsahu a přijetí příslušných kroků.Komunikační kanály (jak oznamovat porušení)


Pro učinění oznámení využijte jeden z následujících kanálů, primárně však využívejte www.oznam.to.

Příslušná osoba:

Elektronicky na adresách:

Písemně na adresu:

Jiří Šlechta

slechta@auto-brejla.cz

+420 602 271 538

www.oznam.to PIN: R7K2

www.oznamovatel.justice.cz

Whistleblowing
 AB Auto Brejla s.r.o.

Automobilová 585

252 42 Vestec