VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (nedílná součást objednávky/smlouvy na koupi vozu)

I. VYMEZENÍ POJMŮ


1. Dodavatelem anebo prodávajícím se ve smlouvě a těchto Všeobecných obchodních podmínkách (dále též „VOP") rozumí AB Auto Brejla s.r.o, IČO 44265778, Písnické zahrady 439, Praha 4, 142 00.

2. Odběratelem anebo kupujícím se ve smlouvě a VOP rozumí osoba uvedená v objednávce jako odběratel.

3. Smluvními stranami se rozumí dodavatel a odběratel.

4. Kupní smlouvou se rozumí ze strany dodavatele potvrzená objednávka.

5. Předmětem koupě se rozumí předmět dodávky vymezený v kupní smlouvě.

6. Spotřebitelem se rozumí fyzická osoba, která při uzavírání kupní smlouvy nevystupuje v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.


II .UZAVŘENÍ SMLOUVY


1. Kupní smlouva je uzavřena dnem, kdy je písemná objednávka kupujícího písemně potvrzena prodávajícím.

2. Jakékoliv změny (dodatky) kupní smlouvy je možné provádět pouze písemně, není-li v kupní smlouvě nebo dále v těchto VOP stanoveno jinak.

3. Kupující není oprávněn převést práva a povinnosti z kupní smlouvy bez souhlasu prodávajícího.


III. CENA


1. Cena předmětu koupě je sjednána v kupní smlouvě (s uvedením případných poskytnutých slev), přičemž k této je kupující povinen zaplatit prodávajícímu DPH v zákonné výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění (dále též „kupní cena").

2. Jakékoliv další plnění ze strany dodavatele odběrateli, které není vymezeno v kupní smlouvě, ale je sjednáno v souvislosti s koupí předmětu koupě (např. přihlášení vozidla do registru, reklamní polep, naplnění nádrže pohonnými hmotami), není zahrnuto v kupní ceně a výše úhrady za toto další plněni bude předmětem samostatné dohody.

3. Jakákoliv částečná úhrada kupujícího v souvislostí s kupní smlouvou před úplným zaplacením kupní ceny se považuje za zálohu na kupní cenu.

4. Sazba DPH je účtována vždy ve výši dle právní úpravy platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, a to i v případě, že smlouva byla uzavřena dříve, než došlo ke změně výše zákonné sazby DPH.


IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY


1. Kupní cena je splatná nejpozději při převzetí předmětu koupě v provozovně prodávajícího.

2. Úhrada za další sjednané plnění dle čl. III odst. 2. VOP je splatná nejpozději při převzetí předmětu koupě, nebylo-li mezi smluvními stranami v konkrétním případě sjednáno jinak.

3. Kupní cena se hradí zásadně v hotovosti, není-li to v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, nebo bankovním převodem prostřednictvím poskytovatele platebních služeb se sídlem na území České republiky z účtu kupujícího vedeného v CZK na účet prodávajícího vedený v CZK. V případě bankovního převodu dle předchozí věty je kupní cena uhrazena připsáním celé kupní ceny na účet prodávajícího. Veškeré náklady spojené s úhradou kupní ceny (zejména poplatky poskytovatelům bankovních a transakčních služeb) jdou k tíží kupujícího. Prodávající se může s kupujícím v každém jednotlivém případě dohodnout i na jiném způsobu úhrady kupní ceny. V případě bankovního převodu prostřednictvím poskytovatele platebních služeb se sídlem na území ČR je kupující povinen uvést jako variabilní symbol číslo daňového dokladu. V případě, že kupující nesplní povinnost dle předchozí věty, považuje se kupní cena za uhrazenou až okamžikem, kdy kupující povinnost identifikace jeho platby dodatečně splní nebo kdy prodávající platbu přiřadí k předmětné kupní smlouvě na základě jiných informaci.


V. DODACÍ PODMÍNKY


1. Kupující je povinen převzít předmět koupě do 8 pracovních dnů ode dne oznámeni, že předmět koupě je připraven k převzetí. Nejzazší termín dodání předmětu koupě je pak 6 měsíců od uzavřeni kupní smlouvy. Oznámeni o připravenosti předmětu koupě k převzetí Je prodávající oprávněn učinit písemně, telefonicky, emailem, faxem, SMS zprávou či jakýmkoliv jiným způsobem za použití kteréhokoliv prodávajícímu známému kontaktu na kupujícího. Nejzazší termín dodáni" dle tohoto odstavce se prodlužuje o dobu, po kterou je kupující v prodlení s úhradou sjednané zálohy dle kupní smlouvy.

2. V případě, že se smluvní strany po uzavření kupní smlouvy dohodnou na její změně, mění se termín dodání o dobu uvedenou v dodatku kupní smlouvy, není-li tam uveden, pak o dobu přiměřenou k povaze změny kupní smlouvy.

3. Pokud z důvodu vyšší moci dojde u prodávajícího nebo jeho dodavatelů k poruše provozu, jež prodávajícímu zabrání bez jeho vlastního zavinění dodat předmět koupě ve sjednané lhůtě, prodlužuje se o dobu trvání vyšší moci sjednaný termín dodání předmětu koupě. Za vyšší moc smluvní strany výslovně považují zejména povodeň, záplavy, požár, nepokoje, stávka, výluka a další obdobné případy prodávajícím nepředvidatelné a neodvratitelné překážky.

4. Jakékoliv označení předmětu koupě v kupní smlouvě značkami či čísly nevyvolává žádné právní důsledky. Rozhodující je pouze slovní označení předmětu koupě a jeho částí v kupní smlouvě.

5. V případě, že bude dodán předmět koupě s odchylkami a kupující jej přesto převezme, považuje se převzetí předmětu koupě za souhlas se změnou obsahu kupní smlouvy co do vymezení předmětu koupě. Rozdíl v kupní ceně v souvislosti s touto změnou obsahu smlouvy bude mezi smluvními stranami vypořádán do 30 dnů ode dne výzvy kterékoliv smluvní strany. Na tuto změnu smlouvy se neuplatní čl. II. odst.2. VOP.


VI. PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU KOUPĚ


1. Kupující je povinen převzít předmět koupě v provozovně prodávajícího ve lhůtě uvedené v čl. V. odst.1. VOP.

2. Kupující či jím zvolená třetí osoba je oprávněna provést před převzetím předmětu koupě tzv. zkušební jízdu, a to v mezích obvyklých zkušebních jízd dle dohody s prodávajícím. Kupující odpovídá za veškeré škody, které na předmětu koupě během zkušební jízdy vzniknou, a to bez ohledu na to, zda jej řídil kupující nebo jím zvolená třetí osoba.

3. Dostane-li se kupující do prodlení s převzetím předmětu koupě ve lhůtě dle čl. V. odst.1. VOP, poskytne mu prodávající dodatečnou přiměřenou lhůtu v trvání 15 dnů a po jejím marném uplynutí je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Prodávající není povinen stanovit dodatečnou přiměřenou lhůtu, pokud kupující zcela zřejmě odmítne předmět koupě převzít nebo zaplatit kupní cenu.


VII. VÝHRADA VLASTNICTVÍ


1. Smluvní strany nesjednávají výhradu vlastnictví k předmětu koupě.

2. Po dobu trvání výhrady vlastnictví je kupující oprávněn disponovat s předmětem koupě (prodat, darovat či jinak zcizit) pouze s předchozím písemným souhlasem prodávajícího.

3. Po dobu trvání výhrady vlastnictví je kupující povinen neprodleně oznámit prodávajícímu, že předmět koupě byl zadržen třetí osobou nebo byl zahrnut do soupisu věcí v rámci exekučního řízení nebo výkonu rozhodnutí, bez ohledu na to, zda jde o řízení vedené proti kupujícímu nebo třetí osobě.

4. Kupující je po dobu trvání výhrady vlastnictví povinen pečovat o předmět koupě s řádnou péčí, zejména jej udržovat v řádném stavu a bez prodlevy provádět veškerou údržbu a opravy předepsané výrobcem nebo prodávajícím, a to u prodávajícího nebo jím určeného servisu.


VIII. ZÁRUKA


1. Záruka se řídí záručními podmínkami uvedenými v servisní dokumentaci k vozidlům a platnými obecně závaznými právními předpisy


IX. PORUŠENÍ SMLUVNÍ POVINNOSTI


1. Je-li prodávající v prodlení s termínem dodání předmětu koupě dle čl. V. odst.1. VOP po dobu delší než 21 dnů, považuje se takové prodlení za podstatné porušení smlouvy a kupující je oprávněn od kupní smlouvy písemně odstoupit. Kupující, který není spotřebitel, se tímto výslovně vzdává práva na náhradu škody, která by mu vznikla v souvislosti s protiprávním jednáním prodávajícího.

2. Kupující je v prodlení s úhradou kupní ceny v případě, že nedojde k převzetí předmětu koupě a úhradě kupní ceny ani v termínu dle čl. V. odst.1. VOP. V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny je kupující povinen platit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši obecně závazných právních předpisů.

3. V případě, že je kupující v prodlení s převzetím předmětu i po poskytnutí dodatečné přiměřené lhůty dle čl. VI. odst.3 VOP, je povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 15 % sjednané kupní ceny. Tato smluvní pokuta nemá vliv na případný nárok prodávajícího z titulu náhrady škody za porušení předmětné povinnosti. V případě odstoupení prodávajícího dle čl. VI. odst.3. VOP je prodávající oprávněn smluvní pokutu jednostranně započíst oproti povinnosti vrátit poskytnutou zálohu na kupní cenu. 

4. V případě, že kupující poruší svou povinnost stanovenou v čl. VII. odst.2. a VII. odst.3. VOP, je povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 25 % sjednané kupní ceny. Tato smluvní pokuta nemá vliv na případný nárok prodávajícího z titulu náhrady škody za porušení předmětné povinnosti.

5. V případě, že kupující poruší svou povinnost stanovenou v čl. VII. odst.4. VOP, je povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 15 % sjednané kupní ceny. Tato smluvní pokuta nemá vliv na případný nárok prodávajícího z titulu náhrady škody za porušení předmětné povinnosti. Za porušení povinnosti dle čl. VII. odst.4. VOP se nepovažuje, pokud kupující provede údržbu nebo opravu předepsané výrobcem nebo prodávajícím u jiného subjektu než vymezeného v čl. VII. odst.4. VOP.

6. V případě, že kupující poruší svou povinnost stanovenou v čl. VII. odst.5. VOP, je povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 1 % sjednané kupní ceny. 7. Jakákoliv smluvní pokuta dle tohoto článku je splatná dnem následujícím po dni, kdy na ni vznikne druhé smluvní straně právo.


X. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ


1. Smluvní strany tímto výslovně vylučuji aplikaci ustanovení § 1932 odst. 2, § 1949 až 1952, § 1971 a § 1995 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občansky zákoník (dále jen „OZ"), Smluvní strany rovněž vylučují aplikaci ustanovení § 1933 odst. 1. OZ s tím, že dle dohody stran bude-li nájemce dlužen z několika závazků k plnění stejného druhu a neurčí-li při plnění, na který dluh plní, započte se plnění nejprve na závazek nejdříve splatný, a to nejprve na jeho příslušenství.

2. Případný spor mezi prodávajícím a kupujícím, který je podnikatel a při koupi vystupuje v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání, bude řešit věcně a místně příslušný soud dle sídla prodávajícího.

 

_____________________________________________________________

 

Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů

Vážení zákazníci tímto si Vás dovolujeme informovat, že případné spory, které vzniknou mezi Vámi a naší společností, resp. veškeré Vaše požadavky apod., se vždy snažíme řádně projednat a vyřešit k oboustranné spokojenosti. Pokud by se však nepodařilo Vaše nároky uspokojit a vznikl tak mezi Vámi jako spotřebitelem (spotřebitelem je myšlena fyzická osoba-nepodnikatel) a naší společností AB Auto Brejla s.r.o. ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se by se nepodařilo vyřešit vzájemnou dohodou, máte jako spotřebitelé možnost podat návrh na mimosoudní řešení sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb (dále jen „spotřebitelský spor“). 

Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů věcně příslušným, je Česká obchodní inspekce, internetová adresa www.adr.coi.cz, email: adr@coi.cz.

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu u České obchodní inspekce se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor prokazatelně nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé. Náklady spojené s mimosoudním řešením sporu u České obchodní inspekce si nese spotřebitel i prodávající sám. Navrhovatel (Vy) může podat návrh u ČOI nebo jiného pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé (např. odstoupení od smlouvy/reklamace). Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu musí být ukončeno do 90 dnů od jeho zahájení. U zvlášť složitých sporů lze uvedenou lhůtu prodloužit, a to nejvýše o dalších 90 dnů. ČOI nebo pověřený subjekt stanoví pravidla pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, kterými podrobněji upraví postup při mimosoudním řešení spotřebitelských sporů tak, aby byla v souladu se zákonnými pravidly.

V případě, že mimosoudní řešení spotřebitelského sporu, nepovede k vyřešení spotřebitelského sporu, se samozřejmě vždy můžete obrátit na soud. Samozřejmě také nemusíte ani možnost mimosoudního řešení spotřebitelského sporu využít (lze to však samozřejmě vždy doporučit) a můžete se s řešením spotřebitelského sporu přímo obrátit na příslušný soud.