PROVOZNÍ ŘÁD KLUZIŠTĚ

 

1. Vstupem do areálu kluziště návštěvník souhlasí s ustanoveními tohoto provozního řádu a zavazuje se jej dodržovat. 


2. Vstup do prostoru areálu kluziště je možný pouze přes hlavní vchod (pokladnu), po zaplacení vstupného. 


3. Návštěvník je povinen ponechat si vstupenku u sebe po celou dobu bruslení a předložit ji na výzvu pořadatele ke kontrole. 


4. V prostoru areálu kluziště je přísně zakázáno: 


  • vstup na ledovou plochu bez bruslí (výjimku tvoří doprovod dítěte. tj. jedna osoba, která učí bruslit dítě, mladší osmi let) 

  •  sezení na mantinelech • přelézání mantinelů • tvoření šneků a honiček, jízda v protisměru 

  • vstup na ledovou plochu s jídlem a pitím • kouření na ledové ploše a v uzavřených prostorách 

  • odhazování odpadků (včetně cigaretových nedopalků) mimo místa k tomu určená 

  • vstup na led s hokejkou, či jiným, pro ostatní bruslaře, nebezpečným předmětem 

  • házení sněhových koulí 

  • ohrožování ostatních návštěvníků kluziště jiným nedbalým chováním 

  • chovat se proti zásadám slušného, bezpečného a hygienicky nezávadného chování. 

  • vstup do prostorů, které nejsou určeny pro veřejnost (např. vstupovat do technického zázemí kluziště) 

  • pohybovat se v areálu jinde než na vyhrazených cestách 


5. Návštěvníci areálu kluziště jsou povinni dbát pokynů pořadatelů veřejného bruslení a řídit se jimi. 


6. Pronájem kluziště pro hokejový zápas je možný v odpoledních provozních hodinách a je nutné se předem dohodnout s provozovatelem kluziště. 


7. Vstup do areálu kluziště je přísně zakázán osobám pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek. Vstup do areálu může být odepřen osobám, jejichž návštěva by mohla narušit pořádek, bezpečnost a čistotu areálu a jejichž chování je v rozporu s mravními a společenskými zásadami. 


8. Návštěvníci a nájemníci, zejména osoby starší nebo s omezenými tělesnými schopnostmi, se musí ve vlastním zájmu pohybovat opatrně na hladkých mokrých a namrzlých plochách a tím se vyvarovat uklouznutí a způsobení úrazu sobě či ostatním návštěvníkům. Návštěvník a nájemník je povinen každou způsobenou, či zjištěnou závadu ihned ohlásit zaměstnanci areálu.


 9. Veřejné bruslení končí na výzvu pořadatele. Bruslaři jsou povinni neprodleně opustit ledovou plochu na výzvu pořadatele, ukončujícího veřejné bruslení. 


10. Po skončení doby vyhrazené pro veřejné bruslení a uplynutí doby nutné pro přezutí jsou návštěvníci kluziště povinni neprodleně opustit areál kluziště. 


11. Správa kluziště si vyhrazuje právo na vyloučení bruslaře (návštěvníka kluziště) z veřejného bruslení, případně i z areálu kluziště, v případě porušení provozního řádu kluziště. Toto vyloučení provádí hlavní pořadatel, jeho zástupce, nebo službu konající strojník, bez nároku na vrácení vstupného. Neopustí-li v takovém případě vykázaný návštěvník areál, jsou jej pracovníci areálu oprávněni vyvést, popř. požádat o zakročení Městskou policii a Policii ČR. 2 


12. Škody a ztráty: 

• Každý návštěvník je povinen uhradit ztráty a škody jím způsobené. 

• Provozovatel neručí za ztrátu či poškození věcí návštěvníků. 

• Návštěvníci jsou povinni hradit škody nebo ztráty, které byly jejich vinou zcela nebo částečně způsobeny na vybavení kluziště nebo na majetku třetích osob. 

• Doporučujeme si nebrat na kluziště cenné věci a větší obnosy peněz. 

• Předměty nalezené v objektu areálu je nálezce povinen odevzdat službě konající dozor nebo v pokladně, kde bude proveden zápis do knihy nálezů. 


13. První pomoc, úrazy: 

• Pro poskytování první pomoci při úrazech, poraněních a nevolnosti je třeba přivolat ihned zdravotní dozor. 

• Za zajištění přivolání lékařské pomoci v prostorách kluziště při veřejném bruslení odpovídá službu konající dozor. 

• První pomoc je poskytována zdarma. 

• Za poranění a úrazy, které si návštěvník areálu způsobí vlastní neopatrností nebo nedodržením tohoto návštěvního řádu, nenese provozovatel odpovědnost. 

• Při jakémkoliv poranění či nevolnosti požádá postižený o pomoc ostatní návštěvníky, kteří přivolají přísl. pracovníky kluziště a pomohou při poskytování první pomoci. 

• Lékárnička se nachází v prostorách šatny a u obsluhy bufetu. 


14. Všeobecná ustanovení 

Návštěvníci jsou povinni používat veškerá zařízení a vybavení sportovního areálu tak, aby se zabránilo poškozování či rozkrádání, což je trestné dle předpisů o ochraně státního a soukromého majetku. 

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA Rychlá záchranná služba (s lékařem) - 155 - ohrožení života Hasiči - 150 Policie ČR - 158 


Ve Vestci 1. prosince 2022 AB Auto Brejla s.r.o.